FREE Shipping in Albania

Politikat e Privatësisë

 Ami’s Beauty Sh.p.k. mund të përpunojë të dhënat tuaja personale vetëm në përputhje me ligjet dhe rregulloret në fuqi, duke përdorur burime organizative, financiare dhe teknike të arsyeshme.
Të dhënat personale në këtë Politikë të Privatësisë: “Të dhënat personale” nënkuptojnë çdo informacion që lidhet me ju ose informacion që mund t’ju lejojë të identifikoheni, direkt ose indirekt.
Pëlqimi i Politikës së Privatësisë dhe Përpunimit të të Dhënave Personale Duke transferuar të dhënat tuaja personale në Ami’s Beauty Sh.p.k, ju pranoni Politikën e Privatësisë dhe përpunimin e të dhënave personale që keni transferuar. Nëse nuk pajtoheni me kushtet e kësaj politike, mos transferoni të dhënat tuaja personale.

Baza ligjore për përpunimin e të dhënave personale Ami’s Beauty Sh.p.k përpunon të dhënat tuaja personale mbi bazën e mëposhtme: Pëlqimi juaj; Të japë informacion – t’ju ofrojë informacionin e nevojshëm; Të lidhni një kontratë – të lidhni një kontratë me ju dhe të siguroni ekzekutimin e saj; Të respektojë ligjet dhe rregulloret – në mënyrë që të përmbushë detyrimet e përcaktuara në ligje dhe rregullore; Për të siguruar interesa të ligjshme – për të realizuar interesa të ligjshme që rrjedhin nga ligjet dhe rregulloret në fuqi ose marrëdhëniet juridike midis Ami’s Beauty sh.p.k dhe juve (përfshirë bërjen e biznesit, ofrimin e shërbimeve, reklamimin e produktit, verifikimin e identitetit tuaj etj.). Qëllimet e përpunimit të të dhënave personale Në varësi të pëlqimit tuaj dhe ligjeve dhe rregulloreve në fuqi, Ami’s Beauty Sh.p.k. përpunon të dhënat tuaja personale për qëllimet e mëposhtme:

  • Të përpunojë informacionin që ju jep (aplikimet, njoftimet, ankesat etj.) dhe ofrimin e shërbimeve;
  • Të identifikojë ju (kjo mund të përfshijë personin, njohjen e zërit apo teknologjive të tjera biometrike, si dhe përdorimin e sistemeve të identifikimit në internet);
  • Të ofrojë dhe / ose të konsultohet me informacion, shërbime; Për nënshkrimin e kontratave dhe transaksioneve ligjore;
  • Të vlerësojë përdorimin e faqeve të internetit, produkteve dhe shërbimeve; Për një kuptim më të mirë të zakoneve të përdorimit të faqes së internetit;
  • Të kryejë studime analitike;
  • Të parandalojë krimet e mundshme; Për qëllime të tjera, nëse ato janë në përputhje me ligjet, Politikën e Privatësisë dhe Biznesin e Ami’s Beauty Sh.p.k.